分类:夜网

Tianjin: Maintaining the strategic and fixed system concept is unswervingly advanced to advance quality development

Tianjin: Maintaining the strategic and fixed system concept is unswervingly advanced to advance quality development

Original title: Maintaining a strategic and fixed system concept is firmly unwavering promoting high quality development on October 22nd, the Standing Committee of Tianjin Municipal Committee held an expansion meeting, listening to the economic operation, social stability, ideology work in the first three quarters of Tianjin, research Deploy the next key task.

Li Hongzhong, secretary of the Municipal Party Committee, presided over the meeting. The meeting pointed out that the city’s economy has stable in the first three quarters, steady and medium-sized, economic structure continuous optimization, new movable acceleration gathering, high quality development trend continues to consolidate.

Currently, the international and domestic economic development situation has many uncertain factors. It is necessary to adhere to the guidance of the socialist socialist thinking in Xi Jinping, complete and accurate and comprehensively implement the new development concept, and insist on steady and advance the total tone, maintain a strategic power, steady and stabilize, solid, and unswervingly walk the road to high quality development. .

It is necessary to adhere to the manufacturing of the city, vigorously develop the strategic emerging industries such as Xinmaster, new energy, new materials, biomedicine, and do the advantageous industries such as high-end equipment, and promote digital technology and the deep integration of the entity economy.

To lead the "double carbon" target, continue to promote the "871" major ecological engineering construction, and promote the comprehensive green transformation of economic and social development. The meeting emphasized that economic work should enhance system concepts and arrest the capacity, and consolidate the basis of sustainable and healthy development. Thousands must ensure energy power supply, accurate fine scheduling, optimize an orderly power supply program.

Coordinate the prevention and control of epidemic and economic and social development, always tighten the string of the epidemic prevention and control, strictly grasp the control measures. Strengthen economic operation dispatch, focus on the city’s long-distance development, and coordinate planning economic elements. We must adhere to the people’s livelihood, for the position of the masses, enhance the people’s feelings, and patiently and met the people’s work, do a good job in heating, and ensure that the masses are warm. In the fourth quarter, the sprint stage of the whole year is to reluctantly rely on struggle, acting, brave as, good as a good act, emphasis on exercises, practicing skills, good deeds, paying close attention to the implementation of various work, and complete the annual target task. The meeting emphasizes that it is necessary to attach great importance to safety and stability, enhance the "four awareness", strengthen "four confidence", to achieve "two maintenance", build a "protective city" in the capital, and strive to win the party’s 19th China Plenary Session Held a good social environment.

We must compare security and stable work responsibility system, and resolutely strive to combat illegal crimes and effectively enhance safety and stability effectiveness.

It is necessary to consolidate the grassroots foundation, weaving the grassroots gangs, pay attention to the investigation and resolution of contradictions in key fields, and do everything possible to solve problems for the masses.

 The meeting emphasized that it is necessary to adhere to the socialist thinking of China’s characteristic socialist thinking, implement the ideological work responsibility system, firmly understand the initiative, leading power of ideology, leading, active planning column, take the initiative to spread, vigorously sing Main melody. It is firmly occupied by the main position of the Internet, enhances the network management network of network management network, and innovates the form of publicity, and the mainstream public opinion is strong. (Reporter Wei Wei in Spring Festival) (Editor: Li Dan, Cui Xinyao) Sharing Let more people see client download.

Twee speciale kwesties over de congresvertegenwoordigers van National People

Twee speciale kwesties over de congresvertegenwoordigers van National People

 "People’s Daily" 7 maart Edition Special Probleem 08 "Versnel de ontwikkeling van hogere niveaus van open economie, versnelt het nieuwe model van de cultivatiehandel," de verslaggever Lu Shaogang, 7 maart 2018, Xi Jinping General Secretary bijwonende Guangdong-delegatie op het moment van de overweging: "Om de grootste mogelijkheden voor de constructie van Guangdong, Hong Kong, Macao te grijpen, en de handen aansluiten bij de haven en aggutes om relevant werk te bevorderen, bouwt u het International First-Class Bay Area en World-Class Urban Agglomeratie op." Zei De vertegenwoordiger van het Partijcommissie van de universiteit van Shenzhen, zei het hoger onderwijs in mijn land. Beleid, waardoor Shenzhen een versnelde bronnen van hoge kwaliteit in binnen- en buitenland, 5 jaar, nieuwe universiteiten, Shenzhen hoger onderwijs om "verbazingwekkende en gesprongen", universiteit en Stedelijke realisatie "Integratieontwikkeling".

 "De vijfde plenaire zitting van de 19e CPC heeft verduidelijkt dat mijn land in de 2035e, het vooraf innovatieve land aan de voorkant is binnengegaan, het strategische doel van het bouwen van een talent sterk land. Daartoe heeft de provincie Guangdong, Shenzhen een serie ingevoerd van talenten. "Li Qingquan-representatieve Shenzhen University blijft de bouw van internationale leraren bevorderen, talenten over de hele wereld introduceren. Momenteel is het buitenlandse onderwijswetenschappelijk onderzoekspersoneel toenemen en heeft een overeenkomst met 280 hogescholen en universiteiten ondertekend. Out-studentenuitwisseling, lerarenopleiding en technologie-uitwisseling, co?peratieve scholen. Vormen van internationale samenwerking. De vertegenwoordiger van Li Qingquan is van mening dat het open hoger onderwijs de opening van middelen, platforms en idee?n is, die vaste talenten en wetenschappelijke en technologische ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van economische hoge kwaliteit. "In het nieuwe stadium van ontwikkeling kunnen universiteiten alleen hogere niveaus van openheid bereiken, om actiever en diepgaand te actiever, om de ontwikkeling van nationale en regionale economische en sociale ontwikkeling te bevorderen, waardoor de ontwikkeling van de sprongafstaand wordt bevorderd." "Algemeen Secretaris Xi Jinping wees op, om een ??bredere visie te zijn, hogere doelvereisten, krachtigere initiatieven, krachtigere initiatieven bevorderen uitgebreide openheid, versnellen de ontwikkeling van hogere niveaus van open economie, het nieuwe model van de handelsnummers versnellen en actief deelnemen aan de bouw van ‘en alles De weg, versterken innovatievermogen. Open Samenwerking. "Herinneringen op het moment van de scène, Liu Rupeng, Dean van Shenzhen Guangqi University Institute of Technology, vertelde verslaggevers dat in zijn eigen industrie, technologie-innovatie en openheid. De vertegenwoordiger van Liu Rupeng zei dat supermateriaaltechnologie werd beoordeeld als ‘s werelds top tien wetenschappelijke en technologische doorbraken in het tijdschrift "Science", en het werd veel gebruikt in grote luchtvaart- en mariene apparatuur.

In de afgelopen jaren kan het Guangqi University Institute of Technology niet goed worden ge?ntegreerd in de relevante industrie. Met de diepgaande ontwikkeling van de socialistische markteconomie wordt een groot aantal opkomende technologie?n snel toegepast in verschillende industrie?n. De middelbare school van technologie is een van de begunstigden.

 "Voordeel in de meer open marktomgeving, in deze jaren, kan internationale handel in Shenzhen-wetenschap en -technologie worden beschreven in het woord ‘peeling’, vooral sinds 2020 zijn de export in middelste en high-end industrie?n hoog." Liu Rupeng zegt . "Er is geen open wetenschappelijk innovatiemechanisme, het is onmogelijk om het opkomende kruistechnologie-veld te doorbreken; er is geen open industri?le keten, het is onmogelijk om hoge effici?ntie-innovatie te bereiken.

"Zei Liu Rupeng.

(Editor: Zhang Chen Mu, Chen Yizhuang) Delen Laat meer mensen zien.

Spring style of spring should be bright

Spring style of spring should be bright

How do you do what you want to make a sense of a ritual in the spring? The spring warm flowers, put on the bright color, especially the impact of the new life spray.

This issue provides you with two sets of spring-growing color matching combinations, with fresh and bright rhythm to embrace the beautiful spring and summer.

■ New Express Reporter Liang Yu / Wen (data picture) Focusa yellow + gray bright and deep, the gas field is unable to match the international color pop institution PANTONE released 2021 epidemic, is bright yellowness and ultimate ash (Ultimategray) ), This set of colors and spring gas fields do not match.

Bright yellow bright and cheerful, people who have a long-lasting excitement and warmth, can associate the spring day warm sun; the ultimate ash is the neutral colors of wild, representing stability and toughness, such as spring back to the earth can stand up. On color combination, yellow and gray will neutralize the bright and deep style, very harmonious.

The most common thing is that the yellow top is made of gray, not only visually comfortable as a spring breeze, but the light Ming Yellow can weaken the thickness of the clothes, and the stable gray can highlight the focus and highlight the body.

However, Ming Yellow is really difficult to control for Asians. If you want to wear a good color, pay attention to proper skin, or use other colors to make segmentation, let yellow look so awkward. Or use yellow to do embellishment, you can make the shape of the body as a lot of smart. ▲ Ming Yellow is a very strong color, easy to have a sense of spectacular, so the hierarchy of the model is particularly important. The most convenient way is to shape the layers, classic and high levels with printed and grid. ▲ Choose a lower yellow, light tones are also in line with spring scenes, and it is more likely to look. ▲ When choosing a large-scale yellow single product, the selection of texture is also particularly important.

The flat fabrics generally do not errors, such as cortexes with a glossy feel. Focusb orange + blue opposition and complementary, there is a feeling of full viewing this group of coloring is a bit difficult, but in fact, from the color of the colors, orange and blue are opposing complementary relationships, so it is also reasonable. . If orange is seen as a member of the big land color, then this set of color is more close to the role of the blue sky and the earth in nature, and it is more harmonious. The large-scale blue orange color of the bright, Gao Yan is colored, and the existence of a dazzling is full. But the spring is more suitable for the reduction in the color of the brightness, such as the deep naval blue-line, the brown orange, the brown orange, the contrast, and the gorgeous feelings will decrease, more soft and elegant.

Or change the brightness of one of the colors to match, can be neutralized and bright, more easy to stabilize.

It is also possible to add a large-area neutral color or colorless system, which will also reduce the color of the color contrast.

At the same time, pay attention to color ratio, don’t let orange account for too much, you will not be old, better.

▲ When doing strong comparison color, if you want to reduce the hard sense, you can join the same color to balance.

▲ The orange tone of the earth is more painful, and the blue and denim blue are also relatively difficult to complement the color match. If you are afraid of this group of colors, you can start with the items of these two colors. ▲ Blue is much more, orange is dotted, it will look very comfortable and energetic.

Taiwan’s social batch of US Taiwan military sales plan: "Do not have a weapon of vaccines"

Taiwan’s social batch of US Taiwan military sales plan: "Do not have a weapon of vaccines"

 According to Xinhua News Agency, Taipei (Reporter Chen Juxing, Jiang Tingting) Announced on the US Department of Denections on Taiwan Military Sales Plan for $ 100 million.

In this regard, Taiwan media, people and ordinary netizens issued a warning from different angles, opposed the voice, criticized the United States, "hollowing the Taiwan", does not provide vaccines to sell weapons, and push Taiwan to the edge of the war. The Analysis of China Times said that, since a period of time, the United States and the Taiwan army sold "Anxious and fierce", whether the Ministry of the People’s Republic of China is asking for, or the US is a pro-service for the military fortress, leading to the Taiwan budget Eat tightening, can only take the belt of the trousers.

According to reports, the United States has been equivalent to the total amount of military sales in the past four years.

 Taiwan’s "China Strategic Society" researcher Zhang Jingban book media pointed out that we should seriously see the new alerts for the United States to sell the United States.

In the face of two strait contradictions, investment arms are the most helpless options.

The original sources, or to unlock the two sides of the relationship, stabilize the Taiwan Story.

After all, I still have to go to the contact, negotiating solving the problem, the sword is a plow. According to TZDD, China National Party’s public opinion representative Ma Wenjun said that the United States is like to force Taiwan to eat wrapped packages, not Taiwan originally want to buy.

 Ma Wenjun is painful, Taiwan people "Laofeng" (American pork with lean meat) is also eaten, the weapon is also bought, bought is still discontinued by the United States, every time they are "tray" (meaningful "Kaizi "" Fat sheep "). The National Conflict Representative Wen Yuxia said that Taiwan’s vaccines are far less, and the DPP should spend more effort to purchase vaccines. Taiwan netizens also leave a message to comment, "Please help the Taiwan epidemic prevention ability", "the United States sells no use weapons, accept protection fees, and continue to hollow". "

"Billion dollars, you can do it, don’t worry!" Taiwan netizens also shouted on the Ministry of Public Advanced Party. "Taiwan is not a weapon." The people have no money to eat, what weapons? "" The more you bought it more! "(Editor: Yuan Bo, Yan Wei) Sharing let more people see.

Shuangun Town, Changfeng County: "Power Poor Guarantee"

Shuangun Town, Changfeng County: "Power Poor Guarantee"

For the rivers, Zhou Lichang, the help of "poor pool" is undoubtedly a timely rain. Zhou Lichang has kidney transplant in April this year, and huge medical expenses let the family have not made it, knowing "poor poor protection". Medical On the basis of reimbursement, the reimbursement is carried out, and a family is not a good policy today. Since the launch of the "poor pool" work in Changfeng County, Shuangdun Town has held the "Package" work promotion meeting to launch villages to promote publicity, enhance the knowledge, satisfaction rate and participation rate of the masses; Actively dock the people’s department, do a good job in premium collection, and insured the booking.

Ding Yixia family, who lives in Shedun Town, the old town of Shuangdun Town, three, villages, villages, villain, taking into account their actual situation, calling the education and promotion of education and promotion of education in the comprehensive risk of "poor pool protection". I heard the commemoration of my son and I can get a one-time 2000 yuan of education. Ding Yixia said that thanks, I decided on the spot. It is reported that the "3 + N" combination program is adopted in the "3 + N" combination plan, in addition to the three must-active products, health, accidental injuries, has increased basic living security, household property losses, education and promotion subsidies, performance Guarantees a variety of self-selected insurance, customized services make products more user-friendly, meet the different needs of different families, and greatly mobilize the enthusiasm of farmers.

On the recent investigation and dynamic monitoring, Shuangdun Town, Shuangdun Town, fully identified low-income groups in the town, and incorporates all 1561 low-income families in the whole town into the scope of protection. Since then, every year, according to the renewal of poverty monitoring information, timely dynamics Adjustment, do not leak a household, should guarantee, benefit allocate.

"Poor pool" has added a guaranteed line to prevent poverty in the source. It has provided strong support for the development of rural industries and ensuring the benefits of rural industries. It is conducive to the overtake in the country to be promoted to the rural revitalization, achieving multi-party win-win situation.

(Queen Wang Rongrong) (Editor: Wu Siku, Zhang Lei) Sharing let more people see.

Shaanxi Ankang Notified "Natho Female Student was pushed to the operating table" incident: Hospital suspension to rectify the dean resignation

Shaanxi Ankang Notified "Natho Female Student was pushed to the operating table" incident: Hospital suspension to rectify the dean resignation

People’s Daily Online Xi’an October 7 (Reporter Wu Chao) On October 6th, some netizens reflected that "Nathy students were pushed to the operating table, let the surgery let the phone will borrow money, Ankang, private hospital Tianliang! "On the night, the investigation of the investigation office of Hanbin District, Ankang City involved in the intervention. At noon on October 7, Hanbin District, Ankang City, said that after the Internet reflects the issues of Ankang Xing’an Hospital on October 6, 2021, Hanbin District quickly established the investigation office working group to carry out investigation and disposal work.

After investigation, on October 4th, 2021 (Luo A "(17 years old) accompanied by his classmates to the Ankang Xing’an Hospital, the doctor fought a certain visit, inspected, diagnosed as a cervical life," Road "After signing on the state of informed consent, it will be awarded it. There is no surgical signature, false surgery (in other hospitals inspected and the surgical part of the Ankang Xing’an Hospital is not the same). However, during the treatment process, Ankang Xing’an Hospital inspected and surgically accepted the minors without guardians, and there was an irregular management, notifying that the medical style was not correct.

According to the report, at present, the Ankang Xing’an Hospital has been suspended, stop the attending doctor to exercise a certain practice, talks and ordered to resign the hospital, ordered the hospital’s serious handling of the deputy dean, deputy director, department director and doctor.

Patients and their families have been consistent with the hospital for disputes.

In this regard, the Hanbin District will give an anti-three, and immediately conduct special cleanup rectification of medical institutions in the whole district; (Editor: Zou Xing, Wu Chao) Sharing let more people see client downloads.

Tianshu: The first destroyed infectious disease "big magic"

Tianshu: The first destroyed infectious disease "big magic"

 The world’s big plague revelation is 1157 BC, and the ancient Egyptian law is unfortunately killed.

He is having to be distinguished, he is suddenly dead, may only live 40 years old.

 According to the practice, the old body is produced into mummy, buried into the tomb.

After that, human beings continue to be in full swing, countless distant changes.

The old body of the law in the mummy "尸" more than 3,000 years.

 In 1898, this woody was discovered by archaeological, and he saw the day.

Open its moment, people shocked the chin: dry the surface of the body, and the pus scar is everywhere.

The lower half face, the neck, the shoulder is dense, and there is also the arm.

Each diameter is a few millimeters, up, color yellow … This method is old, is it died in the sky? ! The big devil is born by Lams West, which may be the earliest, the victim of the sky. However, he is not necessarily "zero patient."

It is still difficult to determine, where the sky is coming, now when it is. At the era of rare text, the clues are really difficult to find. About the origin of the sky, archaeologists can only guess according to historical fragments. It may appear more than 3,000 years ago, more than 6,000 years ago.

 One assumption is that the sky is in the Egyptian River Basin or the Indian Ganges River Basin.

The population is dense here, suitable for stable heels in the ceiling station. Since then, darkness Chen Cang is attacked into Asia and Europe.

 Compared to blurred origins, the end of the ceiling is clear: On May 8, 1980, the World Health Assembly resolution declared that the sky was destroyed globally.

This is the only human infectious disease that is eliminated so far. No matter how, the Tianshu’s torture and ivity is at least 3,000 years. In human infectious diseases, it is a well-deserved veteran big magic.

 Meet it, mean and the dead god.

 The infected person first is a fever, and it is painful.

In the mouth, a pustule is appeared on the tongue, saying that tomorrow flowers began to make a clear-eyed place. Along with fever, pus is running on face, arms, legs.

How long does it take? Cough, sneeze out of the foam, pustules broken juice, the beds of infected people, can become the way to become a new day. Sky flower, sky cavity.

Unfortunately, it has been turned over the brand, and ten have three life. Even surviving, it is often often due to permanent sore, and even can’t make birth, and the binocular is blind. How many people died in the sky? No one can say it. It can be determined that only the 20th century, the ceiling has plundered 300 million lives in the world. Who is helping to abuse? Trade, war is turmoil, population migration, civilization, is a threatened time to expand the ceiling. It is well versed, step by step.

 However, until the 15th century, the Tianshu Camp is still limited to Eurasia, West Africa, North Africa and other regions. In the 15th to 18th centuries, European greedy colonial expansion, spreading the sky to the new mainland to make a huge "contribution".

They with them, the same invaders, helping each other to abuse.

 In 1507, with the arrival of Spanish colonists, the sky was first in Haiti Island for the first time. The evolution of the ceiling plague, ruthlessly kill some indigenous tribes without immunization. It is the next to Cuba, Puerto Rico, Mexico … The sky is like an endless sorghum, a wave is high, and the murder is like a hemp.

 At a century, the bad luck was repeated in the North American Indians. From the 17th century, the Tianshu followed the British, Law, and the lotion landed in North America, attacking unresponsive indigenous people.

In 1738, the sky took over the life of the Cherokee; 1759, almost half of the Carota died in the sky; 1837, the Tianshu swept the Columbia River Basin, and half of the indigenous residents were killed. In front of the sky, there is no immunity, Indians, live spirit, can they get "compensation" from European colonists? If you think, I am afraid there is only endless expelter, slavery and killing.

What is even more shocked is that some Europeans have got immunization, they actively spread to the Indians in the back of the Indians. In 1763, the North American British commander Jerffrey Armherst and the colonel, there was a notorious dialogue. "Can you give the sky to dissatisfied Indian tribes? Now we must use the strategies that we can use to reduce them." Asked Amhu.

 Ban Kuite replied: "I will try to use blankets that may fall into their hands, and pay attention to it.

"So this is, until the end of the 18th century, in addition to some small islands, the sky is successful to play the world.

 Millennium Grinding a sword – vaccine vaccine or vaccine I don’t know when, the ancients feel the temper of the sky: getting the sky, not suffering from the sin of the sky. In this case, why not use the sky and the sky? The weapon is hidden in the pus of the ceiling.

 About 1000 years ago, an quaint ceiling method may have quietly rise in Chinese folks: smash the sky, blow into the healthy nostrils. The ancient India passes through the skin vaccinated, and the same work is worn.

 It has been found that the symptoms are generally reduced compared to natural infections, and symptoms are generally reduced, and death is also greatly reduced. The sky is spreading, and the experience of anti-ceiling is also transmitted between civilization.

Historians believe that China and India ancient vaccination methods have been introduced into Egypt in the 13th century, and I have introduced into Europe in the early 18th century and gradually promoted.

 At the end of the 18th century, the sky raged around the world.

Among the deepest darkness, important weapons for dealing with the sky is brewing.

 In 1796, a British doctor named Edward Jenner found that the milking female worker who was infected by the vaccinia, and did not appear any lack of symptoms after vaccination.

 So, Jenner launched a bold experiment: he took some things from the smear of the milking female worker, and inoculated to the 9-year-old boy on the pps arm. Since then, Jenner has made Pedps contact the ceramic virus, but the little boy never suffers from the sky.

 The first vaccine in the world is born in the exploration of the ceiling. In 1801, Jenner published "the origin of vaccination", he predicted: eliminating the sky, the most terrible disaster of human beings, will be the final result of vaccination. Dawn, how can I stop? Find the ceiling vaccine, new puzzles followed.

How to provide a large number of ceiling vaccines? Try cultivating vaccine viruses on the cow and cracking this problem.

In the 1950s, scientists found a method of producing lyophilized vaccines.

This vaccine does not need a complex cold chain, the doctor put it in the medicine package for a month, still effective. The ceiling vaccine is promoted and the stone is pushed down.

 At this point, go before, after thousands of years, "花 宝剑" is finally quenched. Global teamed up to make a great success to become a sword in hand, just wait for a sheath.

The process is a three fold.

 In 1959, the WHW General Assembly decided to formally launched the plan, I hope that at least 80% of the population vaccinated the ceiling vaccine to let the world get rid of the sky. In the early 1950s, North America and Europe have taken the lead in except for the sky. But the input epidemic is constantly, they can’t be alone.

Regrettably, WHO continues to call on Member States to donate a ceiling vaccine.

 The country that is ravaged is not very positive. The project was conducted until the 4th year, and the ceiling was popular in 44 countries. Only 14 countries were taking action, and 22 implementation plans to stay on paper, and the other 8 countries were indifferent.

 Human is not active, the virus can be active. In 1967, more than 40 million cyclad cases in more than 40 countries were killed in more than 40,000 countries. Once you can’t, I have to come again.

At that year, the WHW General Assembly launched the "Enhanced Edition" of the Temple Plan. This time, the target is unchanged, and the difference is to emphasize all countries to participate. It is worth gratifying, this stage, the ceiling vaccine donation has increased.

From 1967 to 1979, 27 countries voluntarily donated 400 million doses of vaccines.

At that time, many Temple pops also achieved self-sufficiency in the spontaneous vaccine. The vaccine is promoted, and people who have lived in the sky in the world have finally have invisible strength.

 While vaccination, the monitoring and prevention of ceiling is enhanced.

All over the world, countless medical workers have embarked on the streets, and they are investigated by households. In time in the village, the case is isolated in the yard. Plan a day to advance, the sky is miraculously driven out of the human site.

10 years later, in October 1977, the last case of natural infection in the world appeared in Somalia. Since then, the global search of the ceiling lasted for two years, confirming this ancient fierce infectious disease, really squatting.

 Take the vaccine as a weapon and join hands to counterattack.

Jenner’s prophecy is finally true.

So in May 1980, the historical declaration of the resolution resolution of the WHO-That is the victory declaration of human beings.

 After thousands of years of life and death, the ceiling is from the way, and the end of the birth of the history, the end of the history of the history reveals the most sensible path and the most successful experience in the face of major infectious diseases. Convergence: On the one hand, the virus is the common enemy of human beings. To defeat it, we must join hands to cooperate, unify the action; on the other hand, the historical prophecy that has been confirmed, the vaccine is used as the "artifact" against the plague, it is The right choice.

 The sky is the first human infectious disease.

What about the next? .

The Education and Supervision of the State Council promotes the experience of foreign training supervision

The Education and Supervision of the State Council promotes the experience of foreign training supervision

 On November 24th, the Ministry of Education of the State Council issued the "Notice on Promoting the Experience Practice of NET Training Supervision of Jinhua City, Zhejiang Province". "Notice" pointed out that Jinhua City adheres to the first test, boldly explores, combined with the actual introduction of non-learning training institutions set standards, clarify the responsibilities of the competent department, and rationally approve the registration process, and work hard to achieve preliminary results. To this end, the Education Supervision Committee of the State Council issued the promotion of non-learning school training in Jinhua City to learn from all over the country. Jinhua as a "double reduction" work pilot city, always focusing on blocked points, actively responding to social concerns, persistence, strive to "double reduction" first exploration road, based on effective reducing the course of school, actively break into the campus After the long-term supervision of the training institution, the supervision problem, after 100% completed the disciplines of the disciplinary school training institution, the first four types of non-learning training institutions such as art, sports, technology and housing, etc. , All-round strengthen the supervision governance of the school training institution. The main person in charge of the Jinhua Municipal Education Bureau introduced that the total number of rows and comb, Jinhua have 5,160 foreign training institutions, 10,000 employees, including 1124 subjects, more than 4,000 non-disciplines. The experience of non-disciplinary school training supervision, Jinhua’s experience is mainly: strengthening the system to promote aggregation, and formulate a standard for standardization and innovation work. Jinhua has strengthened the system to promote the aggregation force through a pro-class operation, list management, centralized attack, and sinking supervision.

The leadership group of Jinhua Municipal Committee’s Education Work Leading Group, forming 6 special groups such as comprehensive coordination, after-school services, quickly forming the unified leadership of the party committee, the education department led to the total, relevant departments, and the work pattern of each other. Establish 6 lists of departmental liability list, recent task list, etc. Carry out "100-day centralized attack action" will carry out the "two-turn and one stop" governance, investigate and punish violations and schools are listed as an important assessment indicator, establish a monthly assessment notification system, and create a good atmosphere than the fight.

Establish a work mechanism of the city leaders to lead the leadership, specialist supervision, responsibility supervision and supervision, social power synergies and other working mechanisms. Since September 1, 30 copies were issued under the name of Jinhua Municipal Government Education Supervision Bank.

 Jinhua took the lead in introducing four non-learning training institutions such as art, sports, science and technology, and housing, providing follow-up for non-learning training institutions to regulate the corporate non-learning training institution.

Clearly organize the process, refer to the discipline management model, and implement localization management, the process of registering the industry authorities, the market supervision department or the registration of the civil affairs department, and implement a "one point" standard registration registration.

Clearly open standards, conduct clear provisions of the category of non-discipline training institutions, funds, institution names, venues, training content, teacher, etc. The payment requirements are specified, and the training institution shall not charge a training fee for more than 3 months in one time, encourage the implementation of the first training; the pre-charge supervision is taken according to cost pre-dialing, and the counting of consumption and the overcast transfer will be transferred. According to the principle of "according to law, blocking the combination, classification guidance, smooth ordered" principle, Jinhua Innovation "Contact + Touch" Dynamic Mastering, "Classification + Identification" Refining Work Standard, "Simplified + Connection" Optimization Process "Online + Line" Strengthening the Five "Way" Work Method of "Strict Troll + Notification" to form a shock effect, and strive to make training better return to the source of education. Up to now, 1124 family profit subjects training institutions have all charged, and the pressure reduction rate is 100%. (Editor: Ye Bing, Kang Mengqi) Sharing let more people see recommendation reading.

This year, Chizhou City Minsheng Engineering Plan investment funds 4.175 billion yuan.

This year, Chizhou City Minsheng Engineering Plan investment funds 4.175 billion yuan.

According to Chizhou Daily, the Chizhou City Finance Department earnestly fulfilled the people’s livelihood project led the responsibility, and fully promoted 33 people’s livelihood projects.

After calculation, in 2021, the city’s 33 people’s livelihood projects were investive in fund billions. As of the end of April, the city’s people’s livelihood project has reached the fund billion, the position rate is%, and the fund billion will be issued, and the payment rate is%. In order to ensure the smooth implementation of the people’s livelihood project, the Municipal Finance Bureau jointly issued the leading department of "Chizhou City School Education Promotion Implementation Plan" "Chizhou City Cultural Huimin Project Implementation Plan" and other rules and regulations, formulate project implementation goals, project implementation team And project propulsion measures, clarify project responsible persons and project implementation progress. Implementing refined management and precision control in key project performance management models, which must ensure high quality implementation of people’s livelihood projects.

The municipal finance department actively contact the city directly lead the department, strengthens the supervisory responsibility of the city’s direct sector and the main responsibility of the county and district, and sign the target responsibility book, clear the annual target task, and compare the task one by item.

The financial sections at all levels resolutely reduce the need for non-rigid expenditure, ensuring that people’s livelihood rejuvenate, and pay attention to mobilizing social strength and capital participation while using financial funds.

Key links such as the basic construction procedures of the project project, the review and distribution process of the subsidy project; close attention to planning, dispatching, management, publicity, etc., implement the whole process strict control, further improve the accuracy of implementing management, enhanced Promoted systemic, integrity and synergies.

At the same time as the implementation of the people’s livelihood project, the city implements the implementation of people’s livelihood projects, incorporating the annual city government target management performance assessment.

The city’s financial department will guarantee and improve people’s livelihood as all work points and footholds, focusing on "seven" goals, focusing overall overtime prevention and control and economic and social development, trying to do our best, and accurate management, quality and efficiency, Solidly promote people’s livelihood projects.

At present, all people’s livelihood projects have been steadily implemented in accordance with the timing. Correspondent Huang Wenxian (Editor: Huang Yan, Zhang Lei).

Rock Spring Street: Changchuang Civilization City, the old building

Rock Spring Street: Changchuang Civilization City, the old building

Since the new leadership team of the rock spring street, we will insist on deepen the combination of civilized cities work with the service masses, and to form a good atmosphere of civilized city, and the benefit of all benefits. In October, the streets and community cadres were pragmatic, up and down, overcome difficulties quickly completed the exterior wall of the old area of ??the jurisdiction, so that the old building is new, and the residents are happy.

First, the party history, pay attention to the mass pain points.

The streets and community cadres learn education, understanding, and do practical things through party history. In the work of creating civilized cities, they are guided by the people’s concern, and they will focus on the outer wall of Beiyuan New Village, Yintian New Village. Interview with the residents, understand the exterior wall part of the exterior, and some residents did not dare to let the children play downstairs, and the old communities did not have a pain point for property management.

Second, deepen the service, and implement the task. During the construction of the exterior wall, the streets and community cadres closely focus on the key, difficult to report on the external wall repair, and formulate daily reporting mechanisms, requiring various communities and construction presses to send progress.

At the same time, the service of the masses is the purpose, insist on listening to the residents of the community in front of the line and resolved in time. For example, some residents reflected their own window seepage problems, streets and community cadres first arrived at the scene and construction team, requiring increased waterproofing. Third, try to do fine, only for residents. The streets and communities insist on the exterior wall decline in repair and "I do practical things for the masses" practice activities, and make the work be fine.

In order to reduce construction noise, the residents are affected, the streets are required to work in the daytime work during the day. In order to prevent damage to the resident window, the construction party is required to increase the protection facilities. After the construction is completed, the construction party is required to process garbage in a timely manner according to the garbage classification.

Next, Rock Spring Street will continue to work with party history education as an opportunity, and conduct a series of attacks on the concerns of residents such as "flying lines" in the old community.